Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 18.01.2021

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA ja TARKOITUS
1 §
Yhdistyksen nimi on Satakunnan Suunnistus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää, johtaa, valvoa ja ohjata suunnistustoimintaa sekä edistää suunnistuksen toimintamahdollisuuksia toiminta-alueellaan, joka muodostuu sen jäsenten toiminta-alueesta, lähinnä Satakunnasta.

3 §
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
-olemalla jäsenseurojensa yhteistyöelin ja toimimalla niiden aktivoijana, avustajana ja ohjaajana;
-kehittämällä ja toteuttamalla toiminta-alueellaan suunnistuksen koulutus-, valmennus-, kilpailu-, nuoriso- ja harrastesuunnistustoimintaa sekä karttatyötä Suomen Suunnistusliiton ohjeiden mukaisesti;
-olemalla yhteistyössä valtakunnallisten ja alueellisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa;
-kehittämällä ja toteuttamalla suunnistuksen tiedotustoimintaa; ja
-liittymällä jäseneksi toiminnan kannalta merkityksellisiin yhteisöihin ja organisaatioihin.
Yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla, ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia.

YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENMAKSU
4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä suunnistusta harrastava ja suunnistustoimintaa edistävä yhdistysrekisteriin merkitty urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy hallitus.
Henkilö, joka on toiminnallaan erityisessä määrin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty.

5 §
Jäsen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen päätöksiä tai muulla tavoin aiheuttaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa joko määräajaksi tai kokonaan. Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kun siitä on erikseen määrätty.

6 §
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

YHDISTYKSEN KOKOUS
7 §
Päätäntävaltaa käyttää hallituksen kutsusta kokoontuva yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen varsinainen kokous on kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Kevätkokouksessa
-valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt;
-valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
-todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus
-esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
-käsitellään muut yhdistyksen hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.
Syyskokouksessa
-valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt
-valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
-todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus
-valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
-valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
-päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
-käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.
Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, tulee jättää kirjallisesti hallitukselle etukäteen, kevätkokouksen asiat tammikuun 15. päivään ja syyskokouksen asiat syyskuun 15. päivään mennessä. Yhdistyksen varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen kutsu esityslistoineen on lähetettävä jäsenille tai kokouksesta on ilmoitettava Suomen Suunnistusliiton järjestölehdessä syyskokouksen esittämällä tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

8 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuk-sen esittämisestä.

9 §
Jäsen voi lähettää kokoukseen yhden nimetyn edustajan, joka käyttää jäsenen äänioikeutta. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä. Vain jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä maksaneilla jäsenillä on äänioikeus. Jokaisella luokitetulla jäsenellä on ääniä suunnistuksen seuraluokittelun perusteella seuraavasti: valio 5, I lk 4, II lk 3 ja III lk 2 ääntä. Kaikilla muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni.
Jäsenet voivat lähettää kokoukseen myös lisäedustajia, joilla on kokouksessa puhevalta.
Kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhevalta.

10 §
Päätökseksi tulee mielipide, joka on saanut eniten ääniä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

HALLITUS
11 §
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon syyskokous valitsee puheenjohtajan ja 8-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Kullakin hallituksen jäsenellä on oma syyskokouksen vahvistama toimintasektorinsa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Erovuorossa olevat valitaan arvalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet jäsenistä on paikalla. Päätökseksi hallituksen kokouksissa tulee mielipide, joka on saanut eniten ääniä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. Hallituksen tehtävänä on
-kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
-hyväksyä jäsenet ja pitää niistä luetteloa
-hoitaa yhdistyksen taloutta
-nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
-johtaa yhdistyksen toimintaa
-asettaa tarpeelliset toimikunnat ja asiantuntijaelimet sekä päättää niiden toimivallasta ja tehtävistä
-valita yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin
-laatia toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toiminta- ja talouskertomukset;
-myöntää ja esittää tunnustuksia
-seurata ja edistää suunnistuksen kehitystä toiminta-alueella
-päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, ostamisesta, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä
-päättää yhdistyksen liittymisestä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin
-päättää muista yhdistyksen toimintaa liittyvistä asioista, joista päättäminen ei kuulu yhdistyksen kokoukselle

TILI- JA TOIMINTAVUOSI
12 §
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
14 §
Päätös sääntöjen muuttamista on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmeneljäsosalla (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa se omaisuus on käytettävä jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla suunnistuksen edistämiseksi yhdistyksen toiminta-alueella.

15 §
Siltä osin kun näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä.